Fundacja Labrador

Ogłoszenie na aplikanta na trenera psów przewodników

2019-10-21

Ogłoszenie na aplikanta na trenera psów przewodników

Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik (Fundacja Labrador Pies Przewodnik), jako partner projektu pt.: „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”, nr projektu POWR.04.01.00-00-APS1/18, współfinansowanego ze środków europejskich w ramach PO WER Działanie 4.1, zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi aplikanta na trenera psów przewodników.

1. Zamawiający

Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik

ul. Żwirki 9A, 60-409 Poznań

NIP: 781-17-26-817, Regon: 634464131

tel. 48 61 8435 442

email: biuro@fundacja.labrador.pl

www.fundacja.labrador.pl

2. Informacje o projekcie


Celem głównym projektu jest stworzenie warunków do podniesienia poziomu integracji społecznej osób z niepełnosprawnością wzroku, poprzez opracowanie i przetestowanie kompleksowego systemu służącego zapewnieniu osobom niewidomym w Polsce dostępu do psów przewodników oraz włączenie go do polityk publicznych w obszarze rehabilitacji społecznej osób niewidomych.


Realizacja projektu bezpośrednio wpłynie na:


1. systematyczny wzrost dostępności profesjonalnie wyszkolonych psów przewodników dla osób z niepełnosprawnością wzroku, co przełoży się na podniesienie poziomu ich samodzielności i integracji społecznej,
2. podniesienie profesjonalizmu szkół psów przewodników, które zostaną przygotowane do pozyskiwania różnych źródeł finansowania, co będzie służyć ich trwałości oraz możliwościom rozwoju działalności,
3. świadczenie osobom z niepełnosprawnością wzroku, pragnącym posiadać psa przewodnika wsparcia w tym zakresie o wysokiej i jednolitej jakości, dostosowanego do ich potrzeb,
4. wypracowania jednolitych standardów, które będą stanowić podstawę do opracowania propozycji zmian legislacyjnych i regulacyjnych, służących systemowemu wdrożeniu standardów i finansowania systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników.

CZĘŚĆ MERYTORYCZNA

3. Przedmiot zamówienia


1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług aplikanta na trenera psów przewodników, która będzie szkolić psy przewodniki pod całościową opieką instruktora psów przewodników w ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”. Zamawiający zatrudni 6 aplikantów na trenerów na podstawie umowy zlecenia.

2) Zadania i obowiązki aplikantów na trenerów:
a) obowiązkowe uczestnictwo w szkoleniu teoretycznym i specjalistycznym w pracy z psem,
b) obowiązkowy udział w szkoleniach grupowych i częściowy w indywidualnych z rodzinami zastępczymi podczas etapu szkolenia podstawowego,
c) uczestnictwo w procesie przekazywania przez instruktora wyszkolonych przez aplikanta psów przewodników,
d) utrzymywanie stałego kontaktu z instruktorem przez cały okres szkolenia specjalistycznego,
e) przyjęcie psa do domu na cały okres szkolenia specjalistycznego w modelu domowym współpraca z organizacją szkolącą psy przewodniki w sprawach organizacyjnych, jak i w działaniach mających na celu zapewnienie dobrostanu psa,
f) świadomość zakresu obowiązków i odpowiedzialności wynikającej ze szkolenia psa dla osoby z niepełnosprawnością wzroku,
g) sprawowanie należytej opieki nad psem,
h) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach szkolenia,
i) uczestnictwo w kursach, szkoleniach, w tym służących poznawaniu osób z niepełnosprawnością wzorku, zgodnie z zaleceniami pracodawcy/instruktora,
j) aplikant ma obowiązek współpracować z Zamawiającym przez nim. 3 lata po zakończeniu okresu realizacji projektu.


3) Aplikantowi na trenera przysługiwać będzie zwrot kosztów podróży i noclegów, w związku ze szkoleniami i wykonywaną z pracą, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r., w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).


4) Zakładany harmonogram współpracy:
a) listopad 2019 - I kwartał 2020 r.: obowiązkowy udział w nieodpłatnych szkoleniach teoretycznych i wprowadzenie do wykonywanej pracy. Ze szkoleń mogą zostać zwolnieni aplikanci, którzy posiadają zaświadczenie o przejściu szkolenia teoretycznego spójnego z programem szkolenia oferowanym w projekcie, tj. będą posiadali odpowiednią wiedzę z zakresu, kynologii, podstaw opieki i zagadnień weterynaryjnych dotyczących psów, podstawy prawne odnoszące się do psów przewodników oraz będą przeszkoleni z orientacji przestrzennej.
b) od 1 stycznia 2020 r: rozpoczęcie pracy wolontarystycznej z rodzinami zastępczymi pod nadzorem instruktora/trenera rodzin zastępczych
c) od 1 stycznia 2021 r : szkolenie specjalistyczne psów przewodników pod opieką instruktora


5) Powyższy harmonogram może ulec zmianie w zależności od realizacji harmonogramu projektu.


6) Kod CPV:
80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego

4. Termin wykonania usługi

Współpraca z aplikantami na trenerów jest zaplanowana na okres od listopada 2019 r. do momentu osiągnięcia gotowości psa do przekazania klientowi. Aplikant będzie uczestniczył w wyszkoleniu 2 psów.
Zadania aplikanta będą realizowane w dwóch turach szkolenia - szkolenia teoretycznego i specjalistycznego w pracy z psem przewodnikiem pod całościową opieką instruktora. Planowany termin zakończenia prac to czerwiec 2022 r.


5. Warunki udziału w postępowaniu


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się kandydaci na aplikantów, zwani Wykonawcami, którzy wykażą, iż:.
a) mają ukończone 18 lat,
b) posiadają 2-letnie doświadczenie w pracy z psami i ludźmi,
c) zdobyli wykształcenie związane ze zwierzętami, terapią, medycyną (w tym weterynaryjną) lub z naukami społecznymi,
d) posiadają możliwość przyjęcia psa do domu na okres szkolenia
e) posiadają doświadczenie w pracy z psami dla osób z niepełnosprawnościami.


6. Sposób przygotowania zgłoszenia


Kompletne zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy:
1. Formularz zgłoszenia – Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, w tym podanie stawek za wykonanie czynności, zgodnie z zestawieniem w Formularzu
2. Dokumenty poświadczające wykształcenie, doświadczenie zawodowe w pracy z psami i ludźmi oraz w pracy z osobami niepełnosprawnymi.
3. Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.

7. Kryteria oceny ofert


Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:
1. Wszyscy kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzoną przez komisję rekrutacyjną.


2. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, ocenie podlegają następujące obszary:

a) Umiejętność pracy z psami: zaangażowanie i predyspozycje,
b) Doświadczenie w pracy z psami i ludźmi,
c) Doświadczenie w pracy z psami dla osób z niepełnosprawnościami,
d) Otwartość na współpracę z osobami z niepełnosprawnością wzroku,
e) Spostrzegawczość, wytrwałość, cierpliwość i umiejętność wyciągania wniosków z zachowań zarówno psów, jak i ich przewodników,
f) Organizacja pracy, dyspozycyjność i warunki lokalowe

Wszystkim kandydatom zostaną zadane 2 identyczne pytania z każdego obszaru. Na podstawie udzielonych odpowiedzi kandydatom zostaną przydzielone punkty (0 – 3) w odniesieniu do każdego pytania. Maksymalna liczba punktów, jaką można osiągnąć za rozmowę kwalifikacyjną to 36 punktów.
Cena za każdą usługę oddzielnie będzie wartościowana w następujący sposób:
Wszystkie złożone oferty ceny zostają zestawione od najniższej do najwyższej.
Najwyższa możliwa do uzyskania liczba punktów za zaoferowaną cenę to 6 punktów.
Najniższa cena ze wszystkich zgłoszonych ofert otrzyma 6 pkt.
Każda kolejna cena w rankingu uzyska o jeden punkt mniej, tj. 5, 4, 3, 2, 1.
Jeśli ofert będzie więcej niż 6, najwyższe oferty cenowe począwszy od 7 pozycji otrzymają 0 pkt.
Maksymalna łączna liczba punktów za rozmowę kwalifikacyjną i cenę to 42 punkty.

Do współpracy zostanie zaproszonych 6 osób z najwyższą punktacją z rozmowy kwalifikacyjnej. W sytuacji, gdy za rozmowę kwalifikacyjną punktacja osób na miejscu 6 i 7 będzie jednakowa, decydująca będzie wysokość zaoferowanej ceny, tj. do współpracy zostanie zaproszona osoba, która zaoferowała niższą cenę.
3. Organizacja procesu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Rozmowy przeprowadzane będą przy ulicy ul. Żwirki 9A w Poznaniu lub na wniosek kandydata za pośrednictwem telekonferencji.


Termin i miejsce rozmowy zostaną wyznaczone przez Zamawiającego, zgodnie z następującymi założeniami:
a) Zamawiający niezwłocznie po upływie terminu składania ofert prześle na adres e-mail Wykonawcy wskazany w ofercie informację o wyznaczonym terminie rozmowy.
b) Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o zmianę terminu przeprowadzenia rozmowy. Zamawiający w ciągu jednego dnia roboczego po dniu, w którym otrzymał wniosek Wykonawcy o zmianę terminu przeprowadzenia rozmowy, wyrazi zgodę i jednocześnie wskaże nowy termin. Zamawiający dopuszcza jednorazową zmianę terminu przeprowadzenia rozmowy.
c) Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o przeprowadzenie rozmowy za pośrednictwem telekonferencji. Szczegóły techniczne zostaną ustalone bezpośrednio z Wykonawcą.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się w formie elektronicznej w celu wykonania czynności, o których mowa w powyższych punktach.
Poszczególne elementy związane z kryteriami będą oceniane na podstawie formularzy oceny wypełnionych przez członków komisji rekrutacyjnej, będących pracownikami Zamawiającego - powołanych do wykonania czynności oceny ofert w ramach wymienionych wyżej elementów. Komisja ocenia w składzie min. 2 członków. Każda rozmowa będzie oceniana przez taką samą liczbę członków komisji.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość pozostawienia zapytania ofertowego bez rozstrzygnięcia.

8. Wybór kandydatów na aplikantów na trenerów


Spośród nadesłanych zgłoszeń po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych Zamawiający wybierze 6 aplikantów na trenerów, którzy spełnią wymogi formalne określone w pkt. 5 - Warunki udziału w postępowaniu i u których suma punktów za rozmowę kwalifikacyjną oraz punktów za oferowaną cenę łącznie będzie najwyższa.
W przypadku, gdy na miejscu 6 uplasują się dwie osoby, Zamawiający postąpi jak opisał to w pkt. 7 - Kryteria oceny ofert.
Jeżeli wybrana osoba nie będzie gotowa do podpisania umowy w terminie trzech dni roboczych od powiadomienia jej drogą elektroniczną o wyborze i zaproszenia do podpisania umowy, Fundacja Labrador Pies Przewodnik zaprosi do podpisania umowy kolejnego kandydata z listy osób, które otrzymały najwyższą liczbę punktów.
Osoby, które otrzymały pozytywny wynik z najwyższą punktacją, zostaną zaangażowane przez Zamawiającego na stanowisku aplikanta na trenera. Aplikant rozpocznie obowiązkowe szkolenie teoretyczne, które wstępnie pozwoli przygotować go do uczestnictwa w szkoleniu specjalistycznym psa przewodnika pod całościową opieką nadzorem instruktora. Na jednego aplikanta będzie przypadał jeden pies.


9. Dodatkowe informacje


1. Z udziału w rekrutacji wykluczone są osoby powiązane osobowo i kapitałowo z Fundacją Labrador Pies Przewodnik. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Fundacją Labrador Pies Przewodnik lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji Labrador Pies Przewodnik lub osobami wykonującymi w imieniu Fundacji Labrador Pies Przewodnik czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru aplikantów na trenerów a kandydatem na aplikanta na trenera, polegające w szczególności na:


a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


2. Kandydat na aplikanta na trenera nie może być zatrudniony w instytucji/ach uczestniczącej/ych w realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, tj. w Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie
w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.


3. Usługi podczas szkolenia specjalistycznego psa przewodnika będą realizowane w trybie miesięcznego świadczenia pracy i każdy aplikant wraz z rozliczeniem finansowym musi przedstawić liczbę oraz szczegółowy wykaz przepracowanych godzin w danym miesiącu kalendarzowym.


4. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania i obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonywaniem zamówienia tj. uwzględniać wszystkie czynniki wynagrodzenia takie jak podatek, składki ZUS po stronie pracodawcy i inne.


5. Zgłoszenie musi być podpisane przez osobę składającą zgłoszenie.


6. Zgłoszenie musi być sporządzone w języku polskim.


7. Składający zgłoszenie ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem zgłoszenia.


8. Fundacja Labrador Pies Przewodnik oświadcza, iż wynagrodzenie za wykonywaną pracę jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


9. Fundacja Labrador Pies Przewodnik dopuszcza możliwość przesunięcia terminu realizacji zadań w przypadku zmiany harmonogramu realizacji projektu.


10. Składając zgłoszenie, kandydat na aplikanta na trenera wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Fundację Labrador Pies Przewodnik.


11. Termin związania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


12. Niniejsza oferta nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. W przypadku, gdy cena przekroczy założenia budżetowe, przewiduje się możliwość negocjacji.

10. Termin i sposób złożenia zgłoszeń


Zgłoszenie należy:
- przesłać w terminie do dnia 25 października 2019 r. do godziny 24.00 w formie skanu wymaganych dokumentów na adres e-mail: biuro@fundacja.labrador.pl z tekstem w tytule maila "odpowiedź na zapytanie ofertowe- 5/2019/Labrador"
- doręczyć osobiście do siedziby Fundacji na adres:
Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik, ul. Żwirki 9A, 60-409 Poznań


11. Sposób komunikowania się


Osoby uprawnione do komunikowania się z osobami zainteresowanymi zgłoszeniem:
Irena Semmler: tel.: 502435939, i.semmler@fundacja.labrador.pl


12. Unieważnienie postępowania


Fundacja Labrador Pies Przewodnik zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny lub zamknięcia postępowania bez wyboru któregokolwiek zgłoszenia. W przypadku unieważnienia postępowania lub zamknięcia postępowania bez wyboru któregokolwiek zgłoszenia, Fundacja Labrador Pies Przewodnik nie ponosi kosztów postępowania.

13. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych


1. Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik z siedzibą w Poznaniu, ul. Żwirki 9A (dalej: "Fundacja Labrador Pies Przewodnik") będzie w toku zapytania ofertowego nr 5/2019/Labrador przetwarzała dane zawarte w ofertach. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.


2. W świetle powyższego Fundacja Labrador Pies Przewodnik informuje, że:
a. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Fundacja Labrador Pies Przewodnik z siedzibą w Poznaniu przy ul. Żwirki 9A,
b. Dane kontaktowe w sprawie danych osobowych to: adres - ul Żwirki 9A, 60-409 Poznań, e- mail: iod@fundacja.labrador.pl
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
d. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, tekst jednolity).
e. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przez okres 5 lat), a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym okresie będą archiwizowane w czasie określonym przepisami prawa.
f. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
g. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
h. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy.
i. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
j. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
k. Fundacja Labrador Pies Przewodnik dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

14. Uwagi końcowe


1. O wyborze aplikantów na trenerów Fundacja Labrador Pies Przewodnik niezwłocznie powiadomi wszystkich zainteresowanych, którzy złożyli zgłoszenia. Ponadto, powyższe zawiadomienie Fundacja Labrador Pies Przewodnik zamieści na swojej stronie internetowej.
2. Niniejsza oferta nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. Fundacja Labrador Pies Przewodnik zastrzega sobie możliwość rezygnacji z podpisania lub zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.


15. Wykaz załączników do niniejszego zapytania


1. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia

Powrót
 
Pomóż w wyszkoleniu psa przewodnika.
Wspomóż naszą działalność

Jak nam pomóc

Pomóż w wyszkoleniu psa przewodnika.
Wspomóż naszą działalność

Pomagają nam