Fundacja Labrador

Ogłoszenie na zakup karmy

2019-11-15

Ogłoszenie na zakup karmy

Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik (Fundacja Labrador Pies Przewodnik), jako partner projektu pt.: „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”, nr projektu POWR.04.01.00-00-APS1/18, współfinansowanego ze środków europejskich w ramach PO WER Działanie 4.1, zaprasza do składania ofert na zakup karmy i przysmaków treningowych dla psów.

1. Zamawiający

Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik

ul. Żwirki 9A, 60-409 Poznań

NIP: 781-17-26-817, Regon: 634464131

tel. 48 61 8435 442

email: biuro@fundacja.labrador.pl

www.fundacja.labrador.pl

CZĘŚĆ MERYTORYCZNA


2. Informacje o projekcie


Celem głównym projektu jest stworzenie warunków do podniesienia poziomu integracji społecznej osób z niepełnosprawnością wzroku, poprzez opracowanie i przetestowanie kompleksowego systemu służącego zapewnieniu osobom niewidomym w Polsce dostępu do psów przewodników oraz włączenie go do polityk publicznych w obszarze rehabilitacji społecznej osób niewidomych.


Realizacja projektu bezpośrednio wpłynie na:
1. systematyczny wzrost dostępności profesjonalnie wyszkolonych psów przewodników dla osób z niepełnosprawnością wzroku, co przełoży się na podniesienie poziomu ich samodzielności i integracji społecznej,
2. podniesienie profesjonalizmu szkół psów przewodników, które zostaną przygotowane do pozyskiwania różnych źródeł finansowania, co będzie służyć ich trwałości oraz możliwościom rozwoju działalności,
3. świadczenie osobom z niepełnosprawnością wzroku, pragnącym posiadać psa przewodnika wsparcia w tym zakresie o wysokiej i jednolitej jakości, dostosowanego do ich potrzeb,
4. wypracowania jednolitych standardów, które będą stanowić podstawę do opracowania propozycji zmian legislacyjnych i regulacyjnych, służących systemowemu wdrożeniu standardów i finansowania systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników.

3. Przedmiot zamówienia


1) Przedmiotem zamówienia jest zakup karmy, naturalnych przysmaków treningowych dla psów dużych ras, które będą szkolone przez Fundację w kierunku umiejętności psa przewodnika osób niewidomych, a następnie zostaną przekazane osobom potrzebującym takiego wsparcia.


2) Wymagania w stosunku do karmy i przysmaków:
a) karma dla psów w różnym wieku – szczeniąt, psów dorosłych, psów sterylizowanych
b) karma musi być z dodatkiem witamin, minerałów oraz substancji wspomagających stawy
c) karma nie może być sztucznie aromatyzowana ani sztucznie barwiona
d) w ofercie musi być również wysokoenergetyczna karma dla psów tego samego producenta
e) naturalne przysmaki treningowe
f) przysmaki treningowe z naturalnych składników, bez dodatków konserwantów, a nadto winny pochodzić od tego samego producenta

2)1. Szczegółowe wymagania co do poszczególnych rodzajów karmy
a) karma dla szczeniąt i psów młodych do maksymalnie 18miesiąca życia:
- zawartość surowego białka nie mniej niż 30%,
- zawartość surowego tłuszczu i olejów nie mniej niż 10%,
- zawartość w składzie witamin, minerałów oraz substancji wspomagających układ
(glukozamina i chondroityna),
- preferowana strawność karmy nie mniej niż 90%

b) karma dla psów dorosłych:
- zawartość surowego białka nie mniej niż 25%,
- zawartość surowego tłuszczu i olejów nie mniej niż 10%,
- zawartość w składzie witamin, minerałów oraz substancji wspomagających układ kostny
(glukozamina i chondroityna),
- preferowana strawność karmy nie mniej niż 90%

c) karma dla psów sterylizowanych:
- zawartość surowego białka nie mniej niż 25%,
- zawartość surowego tłuszczu i olejów maksymalnie 12%,
- zawartość w składzie witamin, minerałów oraz substancji wspomagających układ kostny
(glukozamina i chondroityna),
- preferowana strawność karmy nie mniej niż 90%

d) karma wysokoenergetyczna:
- zawartość surowego białka nie mniej niż 25%,
- zawartość surowego tłuszczu i olejów nie mniej niż 25%,
- zawartość w składzie witamin, minerałów oraz substancji wspomagających układ kostny
(glukozamina i chondroityna),
- preferowana strawność karmy nie mniej niż 90%

3) Wymagania w stosunku do dostawcy:
a) dostawa karmy w opakowaniachnie mniejszych niż 12 kg
b) dostawa bezpłatna od drzwi do drzwi pod wskazany adres (docelowo 21 adresów)
c) czas dostawy maksymalnie dwa dni robocze
d) płatność przelewem dwa razy w miesiącu – zbiorczo za okresy 14 dniowe od 1-14 dnia miesiąca i od 15-30/31 dnia miesiąca
e) termin płatności nie mniej niż 14 dni.
f) możliwość stałego kontaktu z przedstawicielem sprzedającego – opiekunem klienta
g) preferowane posiadanie klubu hodowców,
h) preferowana możliwość zorganizowania szkolenia dla wolontariuszy na temat żywienia psów,
i) preferowane doświadczenie w żywieniu psów pracujących i sportowych


4) Kod CPV:
15713000-9 Karma dla zwierząt domowych

4. Termin zakupu


Fundacja będzie kupowała karmę sukcesywnie w okresie roku od listopada 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) prowadzą działalność gospodarczą w postaci sprzedaży karmy i akcesoriów dla zwierząt.
b) są w stanie zapewnić dostawę miesięczną w szacunkowej wysokości min. 120 kg miesięcznie.
c) spełniają wymagania dotyczące dostawcy przedstawione w punkcie 3.2, 3.2.1 i 3.3 (Przedmiot zamówienia)


6. Sposób przygotowania zgłoszenia


Kompletne zgłoszenie powinno zostać złożone na Formularzu zgłoszenia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, w którym należy podać cenę odpowiednio za każdy rodzaj karmy w postaci opakowań min. 12 kg. średnio za 1 kg. oraz uśrednioną cenę przekąsek treningowych.

7. Kryteria oceny ofert


Wartość oferty zostanie wyliczona na podstawie średniej ceny w następujący sposób:
Suma przedstawionych cen za poszczególne produkty wymienione w formularzu zgłoszenia podzielona przez liczbę pozycji kosztowych.
Oferent, który spełni wymagania określone w pkt 3.2, 3.2.1, oraz 3.3.a- e i którego średnia cena za wszystkie produkty będzie najniższa otrzyma liczbę punktów odpowiadającą ilości ważnie złożonych ofert ( np. 5 złożonych ofert = maksymalnie 5 punktów); każda następna oferta otrzyma o jeden punkt mniej.
Za każde spełnione kryterium z punktu 3.3 lit f-i oferent otrzyma 1 punkt.
Zamawiający dokona wyboru oferty z najwyższą liczbą punktów.

8. Dodatkowe informacje


1. Z udziału w rekrutacji wykluczone są osoby powiązane osobowo i kapitałowo z Fundacją Labrador Pies Przewodnik. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Fundacją Labrador Pies Przewodnik lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji Labrador Pies Przewodnik lub osobami wykonującymi w imieniu Fundacji Labrador Pies Przewodnik czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru zakupu psów, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Dostawca nie może być zatrudniony w instytucji/ach uczestniczącej/ych w realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, tj. w Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie
w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. Zgłoszenie musi być podpisane przez osobę składającą zgłoszenie.
4. Zgłoszenie musi być sporządzone w języku polskim.
5. Składający zgłoszenie ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem zgłoszenia.
6. Fundacja Labrador Pies Przewodnik oświadcza, iż koszt zakupu jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
7. Fundacja Labrador Pies Przewodnik dopuszcza możliwość przesunięcia terminu realizacji zadań w przypadku zmiany harmonogramu realizacji projektu.
8. Składając zgłoszenie, dostawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Fundację LabradorPies Przewodnik.
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10. Niniejsza oferta nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

9. Termin i sposób złożenia zgłoszeń


Zgłoszenie należy:
- przesłać w terminie do dnia 21 listopada 2019 r. do godziny 24.00 w formie skanu formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: biuro@fundacja.labrador.pl z tekstem w tytule maila "odpowiedź na zapytanie ofertowe- 6/2019/Labrador"
- doręczyć osobiście do siedziby Fundacji na adres:
Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik, ul. Żwirki 9A, 60-409 Poznań


10. Sposób komunikowania się


Osoby uprawnione do komunikowania się z osobami zainteresowanymi zgłoszeniem:
Irena Semmler: tel.: 502435939, i.semmler@fundacja.labrador.pl


11. Unieważnienie postępowania


Fundacja Labrador Pies Przewodnik zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny lub zamknięcia postępowania bez wyboru któregokolwiek zgłoszenia. W przypadku unieważnienia postępowania lub zamknięcia postępowania bez wyboru któregokolwiek zgłoszenia, Fundacja Labrador Pies Przewodnik nie ponosi kosztów postępowania.


12. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych


1. Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik z siedzibą w Poznaniu, ul. Żwirki 9A (dalej: "Fundacja LabradorPies Przewodnik") będzie w toku zapytania ofertowego nr 6/2019/Labradorprzetwarzała dane zawarte w ofertach. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.
2. W świetle powyższego Fundacja Labrador Pies Przewodnik informuje, że:
a. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Fundacja Labrador Pies Przewodnik z siedzibą w Poznaniu przy ul. Żwirki 9A,
b. Dane kontaktowe w sprawie danych osobowych to: adres - ul Żwirki 9A, 60-409 Poznań, e- mail:iod@fundacja.labrador.pl
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
d. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.).
e. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przez okres 5 lat), a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym okresie będą archiwizowane w czasie określonym przepisami prawa.
f. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
g. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
h. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy.
i. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
j. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
k. Fundacja Labrador Pies Przewodnik dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

13. Uwagi końcowe


1. O wyborze dostawcy Fundacja Labrador Pies Przewodnik niezwłocznie powiadomi wszystkich zainteresowanych, którzy złożyli zgłoszenia. Ponadto, powyższe zawiadomienie Fundacja LabradorPies Przewodnikzamieści na swojej stronie internetowej.
2. Niniejsza oferta nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. Fundacja Labrador Pies Przewodnik zastrzega sobie możliwość rezygnacji z podpisania lub zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.


14. Wykaz załączników do niniejszego zapytania


1. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia

Powrót
 
Pomóż w wyszkoleniu psa przewodnika.
Wspomóż naszą działalność

Jak nam pomóc

Pomóż w wyszkoleniu psa przewodnika.
Wspomóż naszą działalność

Pomagają nam