Fundacja Labrador

Ogłoszenie: Zamówienie na wykonywanie usługi weterynaryjnej - badań radiologicznych stawów biodrowych i łokciowych

2020-04-30

Ogłoszenie: Zamówienie na wykonywanie usługi weterynaryjnej - badań radiologicznych stawów biodrowych i łokciowych

Informacje o ogłoszeniu


Data publikacji ogłoszenia
30-04-2020


Termin składania ofert
08-05-2020


Numer ogłoszenia
1244149


Status ogłoszenia
Aktualne


Treść ogłoszenia została zmieniona
W uwagi na awarię serwera na którym znajdują się m in. adresy pocztowe zmieniony zostaje adres mailowy wskazany do złożenia oferty, jednocześnie wydłużamy czas na złożenie ofert do 8 maja 2020. Zaktualizowano informacje dotyczące terminu i adresu email do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym


Miejsce i sposób składania ofert
Zgłoszenie należy przesłać w terminie do dnia 7 maja 2020r. do godziny 15.00 w formie skanu formularza zgłoszeniowego i umowy, na adres e-mail: i.semmler@labrador.pl lub e.podogorni@labrador.pl, z tekstem w tytule maila "odpowiedź na zapytanie ofertowe Nr 3/2020/FLab”


Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
i.semmler@labrador.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Irena Semmler


Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
502435939


Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi weterynaryjnej - badań radiologicznych stawówbiodrowych i łokciowych oraz ich ocena wraz z opisem. Badania te będą wykonywane u psów które będą szkolone przez Fundację w kierunku psa przewodnika osób niewidomych, a następnie zostaną przekazane osobom potrzebującym takiego wsparcia.


Kategoria ogłoszenia
Usługi


Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne


Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań


Opis przedmiotu zamówienia


Cel zamówienia:
Celem głównym projektu jest stworzenie warunków do podniesienia poziomu integracji społecznej osób z niepełnosprawnością wzroku, poprzez opracowanie i przetestowanie kompleksowego systemu służącego zapewnieniu osobom niewidomym w Polsce dostępu do psów przewodników oraz włączenie go do polityk publicznych w obszarze rehabilitacji społecznej osób niewidomych.

Realizacja projektu bezpośrednio wpłynie na:
1. systematyczny wzrost dostępności profesjonalnie wyszkolonych psów przewodników dla osób z niepełnosprawnością wzroku, co przełoży się na podniesienie poziomu ich samodzielności i integracji społecznej,
2. podniesienie profesjonalizmu szkół psów przewodników, które zostaną przygotowane do pozyskiwania różnych źródeł finansowania, co będzie służyć ich trwałości oraz możliwościom rozwoju działalności,
3. świadczenie osobom z niepełnosprawnością wzroku, pragnącym posiadać psa przewodnika wsparcia w tym zakresie o wysokiej i jednolitej jakości, dostosowanego do ich potrzeb,
4. wypracowania jednolitych standardów, które będą stanowić podstawę do opracowania propozycji zmian legislacyjnych i regulacyjnych, służących systemowemu wdrożeniu standardów i finansowania systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi weterynaryjnej - badań radiologicznych stawów biodrowych i łokciowych oraz ich ocena wraz z opisem. Badania te będą wykonywane u psów które będą szkolone przez Fundację w kierunku umiejętności psa przewodnika osób niewidomych, a następnie zostaną przekazane osobom potrzebującym takiego wsparcia.
Kod CPV
85200000-1
Nazwa kodu CPV
Usługi weterynaryjne
Dodatkowe przedmioty zamówienia
nie przewidziane
Harmonogram realizacji zamówienia
Badania będą wykonywane :
a) w okresie od maja 15 maja 2020r do 30 czerwca 2023r.
- po osiągnięciu przez psy wieku 7 miesięcy pierwsze badanie określane jako wstępne
- pomiędzy 12 a 20 miesiącem życia psa drugie - ostateczne ,
- bez względu na wiek psa, w przypadku wystąpienia wskazań medycznych do
wykonania takiego badania


Załączniki

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień


Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zgodnie z treścią „Części merytorycznej” zapytania ofertowego.


Wiedza i doświadczenie
Zgodnie z treścią „Części merytorycznej” zapytania ofertowego.


Potencjał techniczny
Zgodnie z treścią „Części merytorycznej” zapytania ofertowego.


Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Zgodnie z treścią „Części merytorycznej” zapytania ofertowego.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z treścią „Części merytorycznej” zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki
Zgodnie z treścią „Części merytorycznej” zapytania ofertowego.


Warunki zmiany umowy
Nie przewiduje się


Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Ofertę należy złożyć na Formularzu zgłoszenia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego .
W ofercie należy podać cenę odpowiadającą całkowitym kosztom każdego z badań :
a) wstępne badanie radiologiczne stawów biodrowych i łokciowych w ramach jednego badania
wraz z oceną i opisem,
b) ostateczne badanie radiologiczne stawów biodrowych i łokciowych w ramach jednego badania
wraz z oceną i opisem,
c) badanie radiologiczne
- stawów biodrowych
- stawów łokciowych,
wykonywane w razie wskazań medycznych
Do oferty należy dołączyć druk wzoru umowy z adnotacją „akceptuję treść umowy” ; każda strona
winna być parafowana
Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.


Zamówienia uzupełniające
Nie przewiduje się


Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający wybierze tego z oferentów , który zaproponuje najniższą średnią cenę obliczoną jako iloraz łącznej ceny brutto za poszczególne badania i ich ilości wg wzoru : SC = C/ X
gdzie : SC - średnia cena
C - łączna cena brutto za poszczególne badania
X - ilość (rodzaj) badań zgodnie z pkt.4.3) lit a-c
W przypadku nieprzystąpienia do podpisania umowy, Zamawiający zawrze umowę z kolejnym z oferentów.
Wykluczenia

Zamawiający - Beneficjent


Nazwa
FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH LABRADOR - PIES PRZEWODNIK


Adres

Franciszka Żwirki 9A
60-409 Poznań
wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu
618435442
Fax
618435442

NIP
7811726817
Tytuł projektu


Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania


Numer projektu
POWR.04.01.00-00-APS1/18-00

wiecej informacji tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1244149

Powrót
 
Pomóż w wyszkoleniu psa przewodnika.
Wspomóż naszą działalność

Jak nam pomóc

Pomóż w wyszkoleniu psa przewodnika.
Wspomóż naszą działalność

Pomagają nam