< wróć

Fundacja nawiąże współpracę z instruktorami orientacji przestrzennej

2021-03-23

   Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik jako partner
projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”, nr projektu POWR.04.01.00-00-APS1/18, współfinansowanego ze środków europejskich w ramach PO WER Działanie 4, nawiąże współpracę w formie umowy zlecenia z instruktorami/ instruktorkami orientacji przestrzennej (dwie osoby) w zakresie kwalifikacji osóbniewidomych i niedowidzących ubiegających się o przyznanie psa przewodnika.

      Do zadań zleceniobiorców będzie należała ocena mobilności i samodzielności nie więcej niż 30 osób niewidomych lub niedowidzących przeprowadzona w okresie od 10.04.2021r. do  16.05 .2021r.   Ocena dokonywana będzie na podstawie obserwacji podczas trwającego  około jednej jednostki dydaktycznej (jednostka dydaktyczna = 45 minut)) spaceru instruktora/instruktorki  z kandydatem/kandydatką po Poznaniu. 
Ocena powinna odbyć się w miejscu o natężonym ruchu ulicznym. Ocenie podlega w szczególności:

  1. skuteczność i tempo przemieszczania się kandydata przy pomocy białej laski,

  2. rozumienie przestrzeni i lokalizowanie w niej obiektów, 

  3. zdolność wykorzystywania innych zmysłów do odbierania wskazówek płynących z otoczenia,

  4. umiejętność zachowania obranego kierunku marszu, zapamiętywania trasy, radzenia sobie przy zboczeniu z trasy,

  5. umiejętność oceny ruchu ulicznego i przekraczania jezdni,

  6. bezpieczeństwo  przy poruszaniu się,

  7. samodzielność korzystania ze środków lokomocji.

  8. możliwości wzrokowe kandydata.

   Na podstawie poczynionych  obserwacji zleceniobiorca sporządzi protokół oceny kandydata zakończony opinią o każdym ze sprawdzonych przez niego kandydatów,  w podsumowaniu której dokona oceny celowości przyznania psa przewodnika.

  Osoby zainteresowane zapraszamy do złożenia oferty, która powinna zawierać :
– dane personalne osoby składającej,
-  adres oraz dane kontaktowe : adres e-mail, numer telefonu, 
-  oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji instruktora orientacji przestrzennej oraz o
  doświadczeniu zawodowym,
-   informację czy zainteresowany/a miał  kiedykolwiek kontakt z osobą niewidomą korzystającą z pomocy psa przewodnika, czy współpracował z taką osobą oraz czy posiada wiedzę w przedmiocie współpracy osoby niewidomej korzystającej z pomocy psa przewodnika,     
- informację o formie współpracy : umowa cywilnoprawna z osobą fizyczną lub przedsiębiorcą ,
- oczekiwane wynagrodzenie za ocenę jednej osoby w kwocie brutto, a w stosunku do osób których miesięczny przychód zgłoszony do ubezpieczenia społecznego jest niższy od najniższego wynagrodzenia – w kwocie brutto brutto czyli wraz z podatkiem dochodowym oraz  składkami na  ubezpieczenie społeczne leżącymi  zarówno po stronie Zleceniobiorcy jak i Zleceniodawcy.
Oferty prosimy przesłać pocztą elektroniczną  w terminie do dnia 2.04. 2021r. na  adres zamowienia@fundacja.labrador.pl
    Fundacja zastrzega sobie prawo weryfikacji składanych oświadczeń. 
    O wyniku oceny powiadomimy do dnia 06.04.2021r. za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorem ds. przekazywania psów przewodników pod numerem telefonu 502 435 939,  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej  biuro@fundacja.labrador.pl
  Treść niniejszego zaproszenia do składania ofert zostanie również zamieszczona na stronie internetowej Fundacji www.fundacja.labrador.pl

STANDARD PRZEKAZYWANIA PSA PRZEWODNIKA

 

Zapisz się na newsletter

Zobacz więcej

Dziękujemy

Na twój adres e-mail został wyłany link potwierdzający dołączenie do naszego newslettera.

Nie otrzymałeś maila? Kliknij, aby wysłać ponownie.