< wróć

Fundacja nawiąże współpracę z psychologiem

2021-03-26

   Fundacja w ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”, nr projektu POWR.04.01.00-00-APS1/18, współfinansowanego ze środków europejskich w ramach PO WER Działanie 4, nawiąże współpracę z psychologiem/psycholożką w zakresie kwalifikacji osób niewidomych ubiegających się o psa przewodnika. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.

   Do zadań zleceniobiorcy będzie należała ocena cech osobowościowych mająca na celu sprawdzenie gotowości psychicznej kandydata do posiadania psa, w tym ocenie podlega na ile kandydat zaakceptował utratę widzenia (czy wykorzystuje techniki alternatywne przy wykonywaniu  codziennych czynności i samodzielnym poruszaniu się oraz czy osiągnął  względną stabilność emocjonalną).

Sprawdzeniu podlegają też takie elementy jak: kompetencje społeczne,  motywacja  
do długotrwałej pracy z psem, radzenie sobie ze stresem, stabilność emocjonalna,
możliwość zaopiekowania się inną istotą.
Oceniane są też cechy istotne dla doboru psa m. in. posiadanie lub nie takich cech jak: pewność siebie, elastyczność, dominacja, ekspansywność, współpraca, koncentracja
Ocena, której będzie podlegało nie więcej niż 30 osób niewidomych lub niedowidzących   
przeprowadzona zostanie w okresie od 10.04.2021r. do  16.05 .2021r.  
Zleceniobiorca przeprowadzi z kandydatem rozmowę, w oparciu o którą sporządzi protokół oceny psychologicznej kandydata wg ustalonego wzoru zakończony opinią ogólną o kandydacie.

      Osoby zainteresowane zapraszamy do złożenia oferty, która powinna zawierać :
      -  dane personalne osoby składającej,
      -  adres oraz dane kontaktowe : adres e-mail, numer telefonu, 
      -  oświadczenie o wykształceniu i kwalifikacjach,
      -  oświadczenie o doświadczeniu zawodowym w pracy z osobami niewidomymi i niedowidzącymi

      -  informację o formie współpracy : umowa cywilnoprawna z osobą fizyczną lub przedsiębiorcą ,

      -  oczekiwane wynagrodzenie za ocenę jednego kandydata w kwocie brutto, a w stosunku do osób których miesięczny przychód zgłoszony do ubezpieczenia społecznego jest niższy od najniższego wynagrodzenia – w kwocie brutto brutto czyli wraz z podatkiem dochodowym oraz  składkami na  ubezpieczenie społeczne leżącymi  zarówno po stronie Zleceniobiorcy jak i Zleceniodawcy.

      Oferty prosimy przesłać pocztą elektroniczną  w terminie do dnia 6 kwietnia 2021r. na  adres zamowienia@fundacja.labrador.pl Fundacja zastrzega sobie prawo weryfikacji składanych oświadczeń. O wyborze oferty Fundacja powiadomi zainteresowanych do dnia 08.04.2021r. za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorem ds. przekazywania psów przewodników pod numerem telefonu 502 435 939,  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@fundacja.labrador.pl. Treść niniejszego zaproszenia do składania ofert zostanie również zamieszczona na stronie internetowej Fundacji www.fundacja.labrador.pl.     

Zapisz się na newsletter

Zobacz więcej

Dziękujemy

Na twój adres e-mail został wyłany link potwierdzający dołączenie do naszego newslettera.

Nie otrzymałeś maila? Kliknij, aby wysłać ponownie.