< wróć

Kolejny pies dla niewidomego

2007-04-18

Tanker, biszkoptowy labrador, będzie pomaga niewidomemu z Opola.
Poz­nań­ska fun­da­cja La­bra­dor szko­li psy dla ociem­nia­łych. Czwo­ro­noż­ni te­ra­pe­u­ci ma­ją po­ma­gać im w po­ru­sza­niu siępo mieś­cie, w pra­cy czy w do­mu. Właś­nie ko­lej­ny pies zdał eg­za­min na prze­wod­ni­ka. To Tan­ker, bisz­kop­to­wy la­bra­dor. - Ma dwa la­ta i już od pier­wsze­go dnia po­by­tu w ro­dzi­nie za­stęp­czej był ­przy­go­to­wy­wa­ny do swoj­ej ro­li ­nie­co ina­czej niż po­zo­stał­e psy - opo­wia­da Ire­na Sem­mler z fun­da­cji. Tan­ker przez­na­czo­ny był bo­wiem dla nie­wi­do­me­go, któ­ry jest le­wo­ręcz­ny, tak więc był ina­czej szko­lo­ny, np. że­by cho­dzić po pra­wej, a nie - jak in­ne la­bra­do­ry - po le­wej stro­nie swo­je­go opie­ku­na. Psem bę­dzie cie­szył się nie­wi­do­my z Opo­la. Fun­da­cja prze­każ­e mu go za dar­mo, tak jak to wcze­śniej ro­bi­ła z in­ny­mi zwie­rzę­ta­mi: Nel­so­nem, Ar­go, Nor­kiem, Pan­dą, Ni­wą, Irą. Służą­ one już nie­wi­do­mym m.in. z Poz­na­nia, Ło­dzi, Szcze­ci­na czy War­sza­wy. Jo­an­na Ni­bel­ska, stu­den­tka Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go do­stał­a od fun­da­cji la­bra­do­ra Nor­ka. Dziew­czy­na jest nie­wi­do­ma od uro­dze­nia. - Od bar­dzo daw­na chciał­am mieć ta­kie­go psa, któ­ry bę­dzie mi po­ma­gał. Te­raz wiem, że to nie tyl­ko przy­jem­ność, ale duż­y obo­wią­zek. No­rek jest dla mnie nie tyl­ko co­raz lep­szym prze­wod­ni­kiem, ale prze­de wszyst­kim stał się mo­im przy­ja­cie­lem, mo­gę z nim się ba­wić. Cho­dzi­my ra­zem do mia­sta, zna­jo­mych i do szkoł­y, stu­diu­je­my ra­zem - opo­wia­da pa­ni Jo­an­na i do­da­je, że naj­wię­kszy prob­lem sta­no­wią lu­dzie, kt­órym pies czę­sto przesz­ka­dza na chod­ni­ku, a naj­bar­dziej w au­to­bu­sie czy tram­wa­ju. - Na­sze społ­e­czeń­stwo nie jest jesz­cze uświa­do­mio­ne co do osób nie­peł­no­spraw­nych, nie mó­wiąc już o ja­kichś tam psach prze­wod­ni­kach. Po­la­ków sam wi­dok ko­goś na wóz­ku czy z białą­ la­ską bar­dzo dzi­wi. Da­le­ko nam jesz­cze pod tym wzgl­ędem do Eu­ro­py, nie­ste­ty - stwier­dza.
Fun­da­cja La­bra­dor Pies Prze­wod­nik jest or­ga­ni­za­cją poż­yt­ku pub­licz­ne­go. Kon­takt: tel. 0-502 565 399, 0-502 435 939.

Joanna BOSAKOWSKA, „Gazeta Wyborcza”

Zapisz się na newsletter

Zobacz więcej

Dziękujemy

Na twój adres e-mail został wyłany link potwierdzający dołączenie do naszego newslettera.

Nie otrzymałeś maila? Kliknij, aby wysłać ponownie.