< wróć

Oferta na dostawę akcesoriów dla psów dużych ras szkolonych przez Fundację do pracy w charakterze psów przewodników

2020-06-11

Termin składania ofert
do dnia 19-06-2020

Numer ogłoszenia
1249635

Status ogłoszenia
Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert
Z uwagi na ogłoszony stan pandemii ofertę należy przesłać w terminie do dnia 19 czerwca 2020r. do godziny 15.00 wyłącznie w formie skanu formularza oferty na adres e-mail: i.semmler@labrador.pl z tekstem w tytule maila "odpowiedź na zapytanie ofertowe- 8/FLab/2020

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
i.semmler@labrador.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Irena Semmler

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
502435939

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów (zabawki, legowiska, miski, klatki, środki oraz akcesoria do pielęgnacji) dla psów dużych ras : retrievery, owczarek niemiecki, w wieku od 8 tygodni do około 22 miesięcy, wielkością dostosowanych do wieku psa, które będą szkolone przez Fundację w kierunku umiejętności psa przewodnika osób niewidomych, a następnie zostaną przekazane osobom potrzebującym takiego wsparcia

Kategoria ogłoszenia
Dostawy

Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem głównym projektu jest stworzenie warunków do podniesienia poziomu integracji społecznej osób z niepełnosprawnością wzroku, poprzez opracowanie i przetestowanie kompleksowego systemu służącego zapewnieniu osobom niewidomym w Polsce dostępu do psów przewodników oraz włączenie go do polityk publicznych w obszarze rehabilitacji społecznej osób niewidomych.
Realizacja projektu bezpośrednio wpłynie na:
1. systematyczny wzrost dostępności profesjonalnie wyszkolonych psów przewodników dla osób z niepełnosprawnością wzroku, co przełoży się na podniesienie poziomu ich samodzielności i integracji społecznej,
2. podniesienie profesjonalizmu szkół psów przewodników, które zostaną przygotowane do pozyskiwania różnych źródeł finansowania, co będzie służyć ich trwałości oraz możliwościom rozwoju działalności,
3. świadczenie osobom z niepełnosprawnością wzroku, pragnącym posiadać psa przewodnika wsparcia w tym zakresie o wysokiej i jednolitej jakości, dostosowanego do ich potrzeb,
4. wypracowania jednolitych standardów, które będą stanowić podstawę do opracowania propozycji zmian legislacyjnych i regulacyjnych, służących systemowemu wdrożeniu standardów i finansowania systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników.

Przedmiot zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów (zabawki, legowiska, miski, klatki, środki oraz akcesoria do pielęgnacji) dla psów dużych ras : retrievery, owczarek niemiecki, w wieku od 8 tygodni do około 22 miesięcy, wielkością dostosowanych do wieku psa, które będą szkolone przez Fundację w kierunku umiejętności psa przewodnika osób niewidomych, a następnie zostaną przekazane osobom potrzebującym takiego wsparcia.
2) Rodzaje akcesoriów:
a) miska metalowa na gumie dla psa 0,9l
b) zgrzebło/szczotka do codziennej pielęgnacji sierści
c) szampon dla szczeniąt (poj.200-250 ml)
d) szampon dla psów dorosłych (poj.200-250 ml)
e) woreczki na odchody (czarne ,opakowanie 4 rolki po 20 szt)
f) torebka/pokrowiec na woreczki
g) torebka na smakołyki
h) posłanie typu dry bed 100x150 cm
i) klatka/kenel stalowa/metalowa/składana rozmiar L-XL
j) zabawka pluszowa w kształcie zwierzęcia
k) zabawka z twardej gumy typu kong rozmiar M-L
l) gryzak piszczący rozmiar M-L
m) gryzak gumowy rozmiar M-L
n) piłka typu rugby piszcząca
o) zabawka piszcząca z taśmami długość 30-40 cm
p) gryzak na sznurku
q) piłka na sznurku
r) gryzak gumowy (kółko, kość lub inny kształt)
s) zabawka sznur w kształcie pętli

Kod CPV
19000000-6

Nazwa kodu CPV
Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma

Dodatkowe przedmioty zamówienia
Pozostałe kody CPV do zamówienia:
19200000-8 - Tkaniny włókiennicze i podobne
19510000-4 - produkty z gumy
19520000-7 - produkty z tworzyw sztucznych
37525000-4 - balony i piłki do zabawy
33711610-6 - szampony
33711620-9 - grzebienie

Harmonogram realizacji zamówienia
Fundacja zakupi produkty w okresie od czerwca (niezwłocznie po podpisaniu umowy) do 31 grudnia 2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zgodnie z treścią „Części merytorycznej” zapytania ofertowego

Wiedza i doświadczenie
Zgodnie z treścią „Części merytorycznej” zapytania ofertowego

Potencjał techniczny
Zgodnie z treścią „Części merytorycznej” zapytania ofertowego

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zgodnie z treścią „Części merytorycznej” zapytania ofertowego

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zgodnie z treścią „Części merytorycznej” zapytania ofertowego

Dodatkowe warunki
Zgodnie z treścią „Części merytorycznej” zapytania ofertowego

Warunki zmiany umowy
Zgodnie z treścią „Części merytorycznej” zapytania ofertowego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Kompletne zgłoszenie (oferta) powinno zostać złożone na Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego. W ofercie należy podać wartość brutto całego zamówienia.
Oferta winna być podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta i opatrzona datą.
Do oferty należy dołączyć w postaci odrębnego dokumentu cennik zawierający wszystkie pozycje z zapytania ofertowego , z podaniem ceny jednostkowej brutto każdego produktu oraz jego wartość ; cennik winien być podpisany przez oferenta
Do oferty należy załączyć nadto wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
Każda strona umowy winna być parafowana, zaś na ostatniej stronie winien znaleźć się zapis : „Akceptuję treść umowy” i podpis oferenta .
Oferty nie spełniające powyższych kryteriów zostaną odrzucone

Zamówienia uzupełniające
Nie przewiduje się

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ofert zgodnie z poniższymi kryteriami :

1/ Kryterium : cena – maksymalnie 60 pkt
Oferentom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 60. Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą wartością brutto całego zamówienia.
Punktacja dla pozostałych ofert zostanie wyliczona wg następującego wzoru :

Najniższa łączna cena brutto
---------------------------------- x 60 pkt = liczba punktów oferty ocenianej
Cena brutto oferty ocenianej


2/ Kryterium: większe niż wymagane zapytaniem ofertowym doświadczenie na rynku akcesoriów dla zwierząt domowych – maksymalnie 25 punktów :
a/ doświadczenie w przedziale 4-5 lat 10 punktów
b/ doświadczenie w przedziale 6-7 lat 15 punktów
c/ doświadczenie w przedziale 8-9 lat 20 punktów
d/ doświadczenie 10 lat i więcej 25 punktów

3/ Kryterium : większa niż wymagana zapytaniem ofertowym liczba punktów na terenie miasta Poznania, w których możliwy będzie odbiór osobisty zamówienia – maksymalnie 15 punktów.
a/ trzy punkty odbioru – 10 punktów
b/ cztery punkty odbioru – 15 punktów

Zamawiający wybierze tego z oferentów, który otrzyma największą ilość punktów. W przypadku nieprzystąpienia do podpisania umowy, Zamawiający zawrze umowę z następnym w kolejności oferentem.

Wykluczenia
Zgodnie z treścią „Części merytorycznej” zapytania ofertowego

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH LABRADOR - PIES PRZEWODNIK

Adres
Franciszka Żwirki 9A
60-409 Poznań
wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu
618435442

Fax
618435442

NIP
7811726817

Tytuł projektu
Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania
Numer projektu
POWR.04.01.00-00-APS1/18-00

Link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1249635

Zapisz się na newsletter

Zobacz więcej

Dziękujemy

Na twój adres e-mail został wyłany link potwierdzający dołączenie do naszego newslettera.

Nie otrzymałeś maila? Kliknij, aby wysłać ponownie.