< wróć

Oferta na usługi instruktora szkolącego psy przewodniki i osoby szkolące psy przewodniki

2020-08-18

Zapytanie ofertowe nr 9/FLab/2020


1. Zamawiający


Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik
ul. Żwirki 9A, 60-409 Poznań
NIP: 781-17-26-817, Regon: 634464131
tel. 48 61 8435 442
email: i.semmler@labrador.pl
www.fundacja.labrador.pl


2. Informacje o projekcie


Celem głównym projektu jest stworzenie warunków do podniesienia poziomu integracji społecznej osób z niepełnosprawnością wzroku, poprzez opracowanie i przetestowanie kompleksowego systemu służącego zapewnieniu osobom niewidomym w Polsce dostępu do psów przewodników oraz włączenie go do polityk publicznych w obszarze rehabilitacji społecznej osób niewidomych.
Realizacja projektu bezpośrednio wpłynie na:
1. systematyczny wzrost dostępności profesjonalnie wyszkolonych psów przewodników dla osób z niepełnosprawnością wzroku, co przełoży się na podniesienie poziomu ich samodzielności i integracji społecznej,
2. podniesienie profesjonalizmu szkół psów przewodników, które zostaną przygotowane do pozyskiwania różnych źródeł finansowania, co będzie służyć ich trwałości oraz możliwościom rozwoju działalności,
3. świadczenie osobom z niepełnosprawnością wzroku, pragnącym posiadać psa przewodnika wsparcia w tym zakresie o wysokiej i jednolitej jakości, dostosowanego do ich potrzeb,
4. wypracowania jednolitych standardów, które będą stanowić podstawę do opracowania propozycji zmian legislacyjnych i regulacyjnych, służących systemowemu wdrożeniu standardów i finansowania systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników.


3.    Przedmiot zamówienia


1)    Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług instruktora szkolącego psy przewodniki i osoby szkolące psy przewodnikiw ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”. Zamawiający zatrudni 2 instruktorów na podstawie umowy zlecenia.
2)    Zadania instruktorów:
a)    przeprowadzanie testów szczeniąt u hodowcy wraz z opisem i dokumentacją,
b)    interwencyjne przejęcie psa od rodziny zastępczej w przypadku wystąpienia problemów, których rozwiązanie wykracza poza możliwości i umiejętności wolontariusza oraz ustalenie przyczyny pojawienia się tych problemów,
c)    przeprowadzanie okresowych testów psów  w zakresie ich postępów w szkoleniu,
d)    kwalifikowanie psów do dalszego szkolenia lub podjęcie decyzji o wycofaniu ze szkolenia,
e)    szkolenie specjalistyczne psów przewodników oraz nadzór nad szkoleniem prowadzonym przez aplikantów, młodszych trenerów i trenerów, wraz ze sporządzaniem niezbędnej dokumentacji
z okresu szkolenia oraz kontrolą dokumentacji przygotowywanej przez trenerów,
f)    przeprowadzenie oceny psa zgodnie z dokumentacją, w celu określenia profilu psa na potrzeby doboru do klienta,
g)    kwalifikacja klientów do pracy z psem przewodnikiem
h)    przeprowadzenie doboru psa do klienta w oparciu o wyniki oceny psa i klienta,
i)    przekazywanie wyszkolonych psów klientom
j)    prowadzenie szkoleń dla kandydatów na klientów na etapie kwalifikacji oraz szkoleń klientów
z zakresu pracy z dobranym psem przewodnikiem wraz z przygotowaniem dokumentacji z całego procesu przekazywania psa,
k)    przeprowadzanie wizyt serwisowych po przekazaniu psa, zarówno planowanych, jak
i interwencyjnych, oraz dalsza opieka nad parą klient-pies przewodnik, wraz ze sporządzaniem niezbędnej dokumentacji w tym zakresie,
l)    rekrutacja kandydatów na aplikantów, młodszych trenerów oraz trenerów oraz sporządzanie dokumentacji,
m)    prowadzenie szkoleń indywidualnych dla  wolontariuszy,  kandydatów na aplikantów, młodszych trenerów i trenerów wraz z opieką nad nimi na różnych etapach ich szkolenia, w szczególności przekazywanie wiedzy praktycznej i teoretycznej niezbędnej w procesie szkolenia psa przewodnika, nauka lub pomoc w pracy z klientem i sporządzenie dokumentacji z prowadzonych szkoleń,
n)    prowadzenie szkoleń grupowych dla wolontariuszy,  kandydatów na aplikantów, młodszych trenerów i trenerów
3)    Instruktorowi przysługiwać będzie zwrot kosztów podróży i noclegów, w związku z pracą z klientami, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r., w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).
4)    Kod CPV:
77400000-4 Usługi zoologiczne


4.    Termin wykonania usługi


Prace instruktorów są zaplanowane na okres od 01 października 2020 r. do 30 czerwca 2023 r.


5.    Warunki udziału w postępowaniu


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby legitymujące się uprawnieniami instruktorskimi (dalej Wykonawca) nadanymi przez organizację szkoląca psy przewodniki jeśli wykażą  iż:
1.    posiadają wykształcenie co najmniej średnie,
2.    posiadają co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie szkolenia psów przewodników,z przerwą nie dłuższą niż 2 lata od daty złożenia aplikacji,
3.    wykażą się potwierdzeniem wyszkolenia i przekazania minimum 6 psów przewodników w tym :
- minimum 2 z całkowitym nadzorem instruktora,
- minimum 2 z częściowym nadzorem instruktora ,
- minimum 2 samodzielnie,
potwierdzonych certyfikatem psa przewodnika
4.    posiadają co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością wzroku,
5.    posiadają wiedzę z zakresu poruszania się osób z niepełnosprawnością wzroku i przyrządów używanych przez nich, jako pomoc w mobilności;
6.    posiadają wiedzę z zakresu chorób wzroku, ich rodzaju i ich wpływu na możliwość bezpiecznego poruszania się osoby z określoną niepełnosprawnością wzroku;
      Wykonawca obowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnienie w/w wymagań.


6.    Sposób przygotowania zgłoszenia


Kompletne zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy:
1.    Formularz oferty – Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, w tym podanie stawek za wykonanie czynności, zgodnie z zestawieniem w Formularzu
2.    Wymagane dokumenty poświadczające wykształcenie, doświadczenie zawodowe i inne dokumenty ważne dla oceny zgłoszenia wymienione w Formularzu zgłoszenia.
3.    Oferty niekompletne , a w szczególności niezawierające dokumentów potwierdzających wymagania z pkt 5  ppkt 1-6 nie zostaną rozpatrzone.


7.    Kryteria oceny ofert


       Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:
1.    Każdy z kandydatów musi bezwzględnie spełnić wymogi dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego w zakresie szkolenia psów przewodników i współpracy z osobami niewidomymi.
Dalszej o cenie będą podlegały wyłącznie oferty spełniające w/w kryteria.
      
       2.  Kryterium „cena” aksymalnie 40 punktów  
           Oferentom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 40. Maksymalną ilość punktów otrzyma  
            oferta z najniższą wartością brutto całego zamówienia.
            Punktacja dla pozostałych ofert zostanie wyliczona wg następującego wzoru :

       Najniższa łączna cena brutto   
           ----------------------------------                x 40  pkt = liczba punktów oferty ocenianej
       Cena brutto oferty ocenianej


      3   Rozmowa kwalifikacyjna : maksymalnie 60 pkt

      Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlegają następujące obszary:
1)    Doświadczenie w pracy z psami i ludźmi z dysfunkcją wzroku,
2)    Doświadczenie w pracy z psami dla osób z niepełnosprawnościami,
3)    Warunki lokalowe, możliwość przyjęcia do domu psa na czas szkolenia,
4)    Współpraca z osobami niewidomymi,
5)    Predyspozycje dydaktyczne, kultura osobista,
6)    Spostrzegawczość, wytrwałość, cierpliwość i umiejętność wyciągania wniosków z zachowań zarówno psów, jak i ich przewodników.
Każdy z kandydatów otrzyma dwa identyczne pytanie z każdego z obszarów. Odpowiedzi na każde z pytań będą oceniane w skali 0-5 pkt.
      
       Zamawiający wybierze dwóch kandydatów, którzy otrzymają najwyższą w kolejności liczbę punktów.
       W przypadku odmowy podpisania umowy ,Fundacja Labrador Pies Przewodnik zaprosi do   
       podpisania umowy kolejną osobę z listy osób, które nadesłały zgłoszenie w sposób prawidłowy i   
       spełniły postawione kryteria.


8.    Dodatkowe informacje


1.    Z udziału w rekrutacji wykluczone są osoby powiązane osobowo i kapitałowo z Fundacją Labrador Pies Przewodnik. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Fundacją Labrador Pies Przewodnik lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji Labrador Pies Przewodnik lub osobami wykonującymi w imieniu Fundacji Labrador Pies Przewodnik czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowania ofertowego polegające w szczególności na:
a)    uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)    posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c)    pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d)    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2.    Kandydat na instruktora nie może być zatrudniony w instytucji/ach uczestniczącej/ych w realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, tj. w Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie
w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3.    W zakresie usług realizowanych w trybie miesięcznego świadczenia pracy, każdy instruktor wraz z rozliczeniem finansowym musi przedstawić wykaz godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonywanie poniższych zadań:
a)    opieka instruktorska nad nowymi aplikantami na trenerów i trenerami – szkolenie intensywne, w tym praca z trenerem i psem  w zakresie specjalistycznego szkolenia psów
b)    specjalistyczne szkolenie psów
c)    opieka instruktorska nad nowymi aplikantami na trenerów i trenerami – nadzorowanie szkolenia psów przez trenerów
d)    opieka nad rodzinami zastępczymi
4.    Złożona oferta  musi uwzględniać wszystkie zobowiązania i obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonywaniem zamówienia tj. uwzględniać wszystkie czynniki wynagrodzenia takie jak podatek, składki ZUS, w tym również po stronie pracodawcy i inne.
5.    Zgłoszenie musi być podpisane przez osobę składającą zgłoszenie.
6.    Zgłoszenie musi być sporządzone w języku polskim.
7.    Składający zgłoszenie ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem zgłoszenia.
8.    Fundacja Labrador Pies Przewodnik oświadcza, iż wynagrodzenie za wykonywaną pracę jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
9.    Fundacja Labrador Pies Przewodnik dopuszcza możliwość przesunięcia terminu realizacji zadań w przypadku zmiany harmonogramu realizacji projektu.
10.    Składając zgłoszenie, kandydat na instruktora wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Fundację Labrador Pies Przewodnik.
11.    Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12.    Niniejsza oferta nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.


9.    Termin i sposób złożenia zgłoszeń


 Z uwagi na ogłoszony stan pandemii ofertę wraz z załącznikami należy przesłać w terminie do dnia 25 sierpnia godzina 12.00 wyłącznie w formie skanu na adres e-mail: i.semmler@labrador.pl z tekstem w tytule maila odpowiedź na zapytanie ofertowe- 9/FLab/2020


10.    Sposób komunikowania się


Osoby uprawnione do komunikowania się z osobami zainteresowanymi zgłoszeniem:
Irena Semmler: tel.: 502435939, i.semmler@.labrador.pl


11.    Unieważnienie postępowania


Fundacja Labrador Pies Przewodnik zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny lub zamknięcia postępowania bez wyboru któregokolwiek zgłoszenia. W przypadku unieważnienia postępowania lub zamknięcia postępowania bez wyboru któregokolwiek zgłoszenia, Fundacja Labrador Pies Przewodnik nie ponosi kosztów postępowania.


12.    Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych


1.    Fundacja na rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik z siedzibą w Poznaniu, ul. Żwirki 9A (dalej: "Fundacja Labrador Pies Przewodnik") będzie w toku zapytania ofertowego nr 1/2019/Labrador przetwarzała dane zawarte w ofertach. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.
2.    W świetle powyższego Fundacja Labrador Pies Przewodnik informuje, że:
a.    Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Fundacja Labrador Pies Przewodnik z siedzibą w Poznaniu przy ul. Żwirki 9A,
b.    Dane kontaktowe w sprawie danych osobowych to: adres - ul Żwirki 9A, 60-409 Poznań, e- mail: biuro@fundacja.labrador.pl
c.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
d.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.).
e.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przez okres 5 lat), a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym okresie będą archiwizowane w czasie określonym przepisami prawa.
f.    Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
g.    − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
h.    Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

i.    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy.
j.    Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
k.    Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
l.    Fundacja Labrador Pies Przewodnik dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


13.    Uwagi końcowe


1.    O wyborze instruktorów Fundacja Labrador Pies Przewodnik niezwłocznie powiadomi wszystkich zainteresowanych, którzy złożyli zgłoszenia. Ponadto, powyższe zawiadomienie oraz  rozstrzygnięcia Fundacja Labrador Pies Przewodnik zamieści w Bazie konkurencyjności i na swojej stronie internetowej.
2.    Niniejsza oferta nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. Fundacja Labrador Pies Przewodnik zastrzega sobie możliwość rezygnacji z podpisania lub zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.


14.    Wykaz załączników do niniejszego zapytania

 

Link do ogłoszenia:

https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1259276

Zapisz się na newsletter

Zobacz więcej

Dziękujemy

Na twój adres e-mail został wyłany link potwierdzający dołączenie do naszego newslettera.

Nie otrzymałeś maila? Kliknij, aby wysłać ponownie.