< wróć

Ogłoszenie o świadczeniu usług weterynaryjnych

2020-05-26

Zapytanie ofertowe nr 6/FLab/2020 / usługi weterynaryjne Warszawa

- rozstrzygnięte -

Nazwa i adres:

Przychodnia weterynaryjna Jarosław Falkowski
05-120 Legionowo, ul. Warszawska 86B -

data wpływu oferty oraz jej cena

- 26.05.2020r.
- cena 9.275,00 zł

Pełna lista podmiotów:
wpłynęła jedna ofertaInformacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-06-2020

Numer ogłoszenia

1246966

Status ogłoszenia

Aktualne


Miejsce i sposób składania ofert

Z uwagi na ogłoszony na terytorium RP stan epidemii w związku z zagrożeniem COVID-19, zgłoszenie należy przesłać w terminie do dnia 2 czerwca 2020r. do godziny 9.00 wyłącznie w formie skanu formularza ofert , umowy, oraz cennika na adres e-mail: i.semmler@labrador.pl z tekstem w tytule maila "Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 6/2020/FLab.”


Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

i.semmler@labrador.pl


Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Irena Semmler

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

502435939


Skrócony opis przedmiotu zamówienia

świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie podstawowej opieki weterynaryjnej, niektórych zabiegów chirurgicznych oraz diagnostyki laboratoryjnej innej niż alergologia i genetyka, szkolonych przez Fundację psów przewodników


Kategoria ogłoszenia

Usługi


Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne


Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa


Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem głównym projektu jest stworzenie warunków do podniesienia poziomu integracji społecznej osób z niepełnosprawnością wzroku, poprzez opracowanie i przetestowanie kompleksowego systemu służącego zapewnieniu osobom niewidomym w Polsce dostępu do psów przewodników oraz włączenie go do polityk publicznych w obszarze rehabilitacji społecznej osób niewidomych.
Realizacja projektu bezpośrednio wpłynie na:
a. systematyczny wzrost dostępności profesjonalnie wyszkolonych psów przewodników dla osób z niepełnosprawnością wzroku, co przełoży się na podniesienie poziomu ich samodzielności i integracji społecznej,
b. podniesienie profesjonalizmu szkół psów przewodników, które zostaną przygotowane do pozyskiwania różnych źródeł finansowania, co będzie służyć ich trwałości oraz możliwościom rozwoju działalności,
c. świadczenie osobom z niepełnosprawnością wzroku, pragnącym posiadać psa przewodnika wsparcia w tym zakresie o wysokiej i jednolitej jakości, dostosowanego do ich potrzeb,
d. wypracowania jednolitych standardów, które będą stanowić podstawę do opracowania propozycji zmian legislacyjnych i regulacyjnych, służących systemowemu wdrożeniu standardów i finansowania systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników.


Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie podstawowej opieki weterynaryjnej szkolonych przez Fundację psów przewodników , zabiegów chirurgicznych oraz diagnostyki laboratoryjnej innej niż alergologia i genetyka..
Badania te będą wykonywane u nie więcej niż 4 z 21 psów które będą szkolone przez Fundację w kierunku umiejętności psa przewodnika osób niewidomych, a następnie zostaną przekazane osobom potrzebującym takiego wsparcia.


Kod CPV

85200000-1


Nazwa kodu CPV

Usługi weterynaryjne


Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie przewidziane


Harmonogram realizacji zamówienia

Usługi będą świadczone w okresie nie wcześniej niż od czerwca 2020r i nie dłużej niż do czerwca 2023r.:


Załączniki


Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień


Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z treścią „Części merytorycznej” zapytania ofertowego.


Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z treścią „Części merytorycznej” zapytania ofertowego.


Potencjał techniczny

Zgodnie z treścią „Części merytorycznej” zapytania ofertowego.


Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z treścią „Części merytorycznej” zapytania ofertowego.


Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z treścią „Części merytorycznej” zapytania ofertowego.


Dodatkowe warunki

Zgodnie z treścią „Części merytorycznej” zapytania ofertowego.


Warunki zmiany umowy

Nie przewiduje się


Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy złożyć na Formularzu zgłoszenia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego .W ofercie należy w formie cennika (odrębny dokument) podać cenę za każdy rodzaj wymienionego badania lub usługi. Pozycje cennika winny być zgodne z Wykazem świadczeń, z punktu 2.b) niniejszego zapytania ofertowego .Do oferty należy dołączyć nadto wzór umowy z adnotacją „akceptuję treść umowy” ; każda strona winna być parafowana.
Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.


Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się


Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni oferty zgodnie z poniższymi kryteriami :
a. Kryterium : cena - maksymalna ilość punktów - 50
Łączna cena brutto zamówienia = suma cen jednostkowych brutto.
W ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 50 . Najwyższą liczbę punktów (50) otrzyma oferta zawierająca najniższą łączną cenę brutto rozumianą jako sumę cen jednostkowych brutto.
Każda następna oferta otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
Liczba punktów oferty = cena najniżej skalkulowana x 50 / cena oferty ocenianej.
b. Kryterium : liczba lekarzy prowadzących – maksymalnie 10 punktów
W ramach tego kryterium oferent otrzyma 10 punktów za wyznaczenie drugiego lekarza prowadzącego spełniającego kryterium doświadczenia zawodowego.

c. Kryterium : doświadczenie zawodowe lekarza prowadzącego – maksymalnie 25 punktów . W ramach tego kryterium oferent może otrzymać od 10 do 25 punktów za większą niż wymagana w warunkach udziału w postępowaniu liczbę lat doświadczenia zawodowego lekarza prowadzącego lub jednego z lekarzy prowadzących:
i. doświadczenie zawodowe w przedziale 4 – 6 lat - 10 punktów
ii. doświadczenie zawodowe w przedziale 7 - 9 lat - 15 punktów
iii. doświadczenie zawodowe w przedziale 10 - 12 lat - 20 punktów
iv. doświadczenie zawodowe w przedziale powyżej 13 lat - 25 punktów

d. Kryterium : doświadczenie zakładu leczniczego w opiece weterynaryjnej nad psami pracującymi – maksymalnie 15 punktów. W ramach tego kryterium oferent może otrzymać od 10 do 15 punktów za większą niż wymagana w warunkach udziału w postępowaniu liczbę lat doświadczenia w opiece weterynaryjnej nad psami pracującymi :
i. doświadczenie 3-5 lat 10 punktów
ii. doświadczenie powyżej 6 lat 15 punktów
Zamawiający podpisze umowę z tym z oferentów, który otrzyma największą ilość punktów.
W przypadku nieprzystąpienia do podpisania umowy, Zamawiający zawrze umowę z kolejnym z oferentów.


Wykluczenia

Zgodnie z treścią „Części merytorycznej” zapytania ofertowego


Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH LABRADOR - PIES PRZEWODNIK


Adres

Franciszka Żwirki 9A
60-409 Poznań
wielkopolskie , Poznań


Numer telefonu

618435442


Fax

618435442


NIP

7811726817


Tytuł projektu

Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania
Numer projektu

POWR.04.01.00-00-APS1/18-00

Zapisz się na newsletter

Zobacz więcej

Dziękujemy

Na twój adres e-mail został wyłany link potwierdzający dołączenie do naszego newslettera.

Nie otrzymałeś maila? Kliknij, aby wysłać ponownie.