< wróć

Ogłoszenie zakup smyczy i obroży dla psów w wieku od 8 tygodni do 22 miesięcy oraz zabawek socjalizacyjnych

2020-05-29

Termin składania ofert

do dnia 08-06-2020

Numer ogłoszenia
1247736


Status ogłoszenia
Aktualne


Miejsce i sposób składania ofert
Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zgłoszenie należy przesłać w terminie do dnia 8 czerwca 2020r. godz.12.00 wyłącznie w formie skanu formularza zgłoszeniowego (oferty), cennika oraz umowy na adres e-mail: i.semmler@labrador.pl z tekstem w tytule maila "Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 7/2020/FLab


Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
i.semmler@labrador.pl


Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Irena Semmler


Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
502435939


Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup maksymalnie 75 kompletów „smycz i obroża” dla psów dużych ras : retrievery, owczarek niemiecki, w wieku od 8 tygodni do około 22 miesięcy, w rozmiarach dostosowanych do wieku psa, oraz szarpaków które będą szkolone przez Fundację w kierunku umiejętności psa przewodnika osób niewidomych, a następnie zostaną przekazane osobom potrzebującym takiego wsparcia.


Kategoria ogłoszenia
Usługi


Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne


Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań


Opis przedmiotu zamówienia


Cel zamówienia
Celem głównym projektu jest stworzenie warunków do podniesienia poziomu integracji społecznej osób z niepełnosprawnością wzroku, poprzez opracowanie i przetestowanie kompleksowego systemu służącego zapewnieniu osobom niewidomym w Polsce dostępu do psów przewodników oraz włączenie go do polityk publicznych w obszarze rehabilitacji społecznej osób niewidomych.
Realizacja projektu bezpośrednio wpłynie na:
1. systematyczny wzrost dostępności profesjonalnie wyszkolonych psów przewodników dla osób z niepełnosprawnością wzroku, co przełoży się na podniesienie poziomu ich samodzielności i integracji społecznej,
2. podniesienie profesjonalizmu szkół psów przewodników, które zostaną przygotowane do pozyskiwania różnych źródeł finansowania, co będzie służyć ich trwałości oraz możliwościom rozwoju działalności,
3. świadczenie osobom z niepełnosprawnością wzroku, pragnącym posiadać psa przewodnika wsparcia w tym zakresie o wysokiej i jednolitej jakości, dostosowanego do ich potrzeb,
4. wypracowania jednolitych standardów, które będą stanowić podstawę do opracowania propozycji zmian legislacyjnych i regulacyjnych, służących systemowemu wdrożeniu standardów i finansowania systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników.


Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup maksymalnie 75 kompletów „smycz i obroża” dla psów dużych ras : retrievery, owczarek niemiecki, w wieku od 8 tygodni do około 22 miesięcy, w rozmiarach dostosowanych do wieku psa, oraz szarpaków które będą szkolone przez Fundację w kierunku umiejętności psa przewodnika osób niewidomych, a następnie zostaną przekazane osobom potrzebującym takiego wsparcia.


Kod CPV
19000000-6


Nazwa kodu CPV
Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma


Dodatkowe przedmioty zamówienia
nie przewidziane
Harmonogram realizacji zamówienia
Fundacja będzie dokonywała zakupów sukcesywnie – od 15.06. 2020r do 31.03.2022r.
Załączniki


Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień


Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zgodnie z treścią „Części merytorycznej” zapytania ofertowego.


Wiedza i doświadczenie
Zgodnie z treścią „Części merytorycznej” zapytania ofertowego.


Potencjał techniczny
Zgodnie z treścią „Części merytorycznej” zapytania ofertowego.


Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zgodnie z treścią „Części merytorycznej” zapytania ofertowego.


Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zgodnie z treścią „Części merytorycznej” zapytania ofertowego.


Dodatkowe warunki
Zgodnie z treścią „Części merytorycznej” zapytania ofertowego.


Warunki zmiany umowy
Zgodnie z treścią „Części merytorycznej” zapytania ofertowego.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1) Ofertę należy złożyć na Formularzu zgłoszenia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania
Ofertowego
2) Do oferty należy załączyć cennik w postaci odrębnego dokumentu, w którym podane zostaną
ceny jednostkowe każdego z oferowanych produktów.
3) W ofercie należy podać łączną cenę brutto wszystkich oferowanych produktów.
3) Do oferty należy dołączyć druk wzoru umowy z adnotacją „akceptuję treść umowy” ; każda
strona winna być parafowana.


Zamówienia uzupełniające
Nie przewiduje się


Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji


Zamawiający oceni oferty zgodnie z poniższymi kryteriami :
a) Kryterium cena – maksymalnie 50 pkt
W ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 50. Najwyższą liczbę punktów, otrzyma oferta zawierająca najniższą łączną cenę brutto a pozostali odpowiednio mniej wg wzoru:
Najniższa łączna cena brutto
---------------------------------- x 50 pkt = liczba punktów oferty ocenianej
Cena brutto oferty ocenianej

b) Kryterium: atesty, patenty – 20 punktów
Wykonawca otrzyma dodatkowe 20 punktów jeśli oferowany przez niego wyrób został wytworzony z
materiałów posiadających atest lub jeśli wykonawca uzyskał patent na zastosowane rozwiązania.

c) Kryterium : potwierdzone wykorzystanie przedmiotu zamówienia do pracy szkoleniowej – 20 punktów
Wykonawca otrzyma dodatkowe 20 punktów jeśli zaoferowany przez niego przedmiot zamówienia był
lub jest wykorzystywany do pracy z psami użytkowymi

d) Kryterium : większe niż wymagane zapytaniem ofertowym doświadczenie w prowadzeniu działalności na rynku akcesoriów dla zwierząt domowych – maksymalnie 10 punktów
Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty za :
- działalność na rynku akcesoriów dla zwierząt domowych w przedziale 4- 5 lat - 5 punktów
- 6 lat i więcej - 10 punktów


Wykluczenia
Zgodnie z treścią „Części merytorycznej” zapytania ofertowego


Zamawiający - Beneficjent


Nazwa
FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH LABRADOR - PIES PRZEWODNIK


Adres
Franciszka Żwirki 9A

60-409 Poznań
wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu
618435442


Fax
618435442


NIP
7811726817
Tytuł projektu


Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania
Numer projektu
POWR.04.01.00-00-APS1/18-00

link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1247736

Zapisz się na newsletter

Zobacz więcej

Dziękujemy

Na twój adres e-mail został wyłany link potwierdzający dołączenie do naszego newslettera.

Nie otrzymałeś maila? Kliknij, aby wysłać ponownie.