Fundacja Labrador

Ogłoszenie na zakup 6 szczeniąt

2020-04-30

Ogłoszenie na zakup 6 szczeniąt

Informacje o ogłoszeniu


Termin składania ofert
do dnia 08-05-2020

Numer ogłoszenia
1244166


Status ogłoszenia
Aktualne


Treść ogłoszenia została zmieniona
W uwagi na awarię serwera na którym znajdują się m in. adresy pocztowe zmieniony zostaje adres mailowy wskazany do złożenia oferty. Zaktualizowano informacje dotyczące adresu email do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym


Miejsce i sposób składania ofert
Zgłoszenie należy przesłać w terminie do dnia 8 maja 2020r. do godziny 9.00 w formie skanu formularza zgłoszeniowego, umowy, oraz dokumentów poświadczających pochodzenie szczeniąt na adres e-mail: i.semmler@labrador.pl lub e.podgorni@labrador.pl z tekstem w tytule maila "odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 4/2020/F Lab.


Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
i.semmler@labrador.pl


Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Irena Semmler


Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
502435939


Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup łącznie 6 szczeniąt spośród jednej z następujących ras: labrador retriever, lub golden retriever, lub flat coated retriever, lub inna rasa z grupy retrieverów lub owczarek niemiecki, które będą szkolone przez Fundację w kierunku umiejętności psa przewodnika osób niewidomych, a następnie zostaną przekazane osobom potrzebującym takiego wsparcia.


Kategoria ogłoszenia
Dostawy


Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne


Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań


Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia
Celem głównym projektu jest stworzenie warunków do podniesienia poziomu integracji społecznej osób z niepełnosprawnością wzroku, poprzez opracowanie i przetestowanie kompleksowego systemu służącego zapewnieniu osobom niewidomym w Polsce dostępu do psów przewodników oraz włączenie go do polityk publicznych w obszarze rehabilitacji społecznej osób niewidomych.
Realizacja projektu bezpośrednio wpłynie na:
1. systematyczny wzrost dostępności profesjonalnie wyszkolonych psów przewodników dla osób z niepełnosprawnością wzroku, co przełoży się na podniesienie poziomu ich samodzielności i integracji społecznej,
2. podniesienie profesjonalizmu szkół psów przewodników, które zostaną przygotowane do pozyskiwania różnych źródeł finansowania, co będzie służyć ich trwałości oraz możliwościom rozwoju działalności,
3. świadczenie osobom z niepełnosprawnością wzroku, pragnącym posiadać psa przewodnika wsparcia w tym zakresie o wysokiej i jednolitej jakości, dostosowanego do ich potrzeb,
4. wypracowania jednolitych standardów, które będą stanowić podstawę do opracowania propozycji zmian legislacyjnych i regulacyjnych, służących systemowemu wdrożeniu standardów i finansowania systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników.


Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup łącznie 6 szczeniąt spośród jednej z następujących ras: labrador retriever, lub golden retriever, lub flat coated retriever, lub inna rasa z grupy retrieverów lub owczarek niemiecki, które będą szkolone przez Fundację w kierunku umiejętności psa przewodnika osób niewidomych, a następnie zostaną przekazane osobom potrzebującym takiego wsparcia.


Kod CPV
03320000-8


Nazwa kodu CPV
Bydło, zwierzęta gospodarskie i małe zwierzęta


Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie przewidziane

Harmonogram realizacji zamówienia


Fundacja przeprowadzi testy i zakupi szczenięta w terminie do dnia 18 maja 2020r.
Szczenięta oferowane do sprzedaży w chwili składania oferty powinny mieć ukończone 6 tygodni i do dnia przeprowadzenia testów nie po powinny przekroczyć 12 tygodnia życia.


Załączniki


Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień


Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zgodnie z treścią „Części merytorycznej” zapytania ofertowego.


Wiedza i doświadczenie
Zgodnie z treścią „Części merytorycznej” zapytania ofertowego.


Potencjał techniczny
Zgodnie z treścią „Części merytorycznej” zapytania ofertowego.


Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zgodnie z treścią „Części merytorycznej” zapytania ofertowego.


Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zgodnie z treścią „Części merytorycznej” zapytania ofertowego.


Dodatkowe warunki
Zgodnie z treścią „Części merytorycznej” zapytania ofertowego.


Warunki zmiany umowy
Zgodnie z treścią „Części merytorycznej” zapytania ofertowego

.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Ofertę należy złożyć na Formularzu zgłoszenia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego .
W ofercie należy podać cenę za 1 szczenię brutto. Do oferty należy dołączyć druk wzoru umowy ( Załącznik Nr 2) z adnotacją „akceptuję treść umowy” ; każda strona winna być parafowana oraz kopię dokumentu potwierdzający pochodzenie szczeniąt (kopia karty krycia lub kary miotu lub kopia metryki lub protokoł odbioru miotu ) .
Z uwagi na ogłoszony stan epidemii i czasowe zmiany zasad funkcjonowania oddziałów ZKwP, w przypadku braku w/w dokumentów , hodowca może dodatkowo złożyć na formularzu oferty odręcznie napisane oświadczenie dotyczące pochodzenia miotu, a wymagane dokumenty przedłożyć po ich otrzymaniu z właściwego oddziału ZKwP
Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.
Zamówienia uzupełniające
Nie przewiduje się


Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Zamawiający oceni oferty zgodnie z poniższymi kryteriami :
a) Kryterium cena – max 45 pkt
W ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 45. Najwyższą liczbę punktów, otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto za 1 psa, a pozostali odpowiednio mniej wg wzoru:
Najniższa cena brutto za 1 psa
---------------------------------- x 45 pkt = liczba punktów oferty ocenianej
Cena brutto oferty ocenianej

b) Większa niż wymagana w warunkach udziału w postępowaniu liczba szczeniąt przedstawionych do testów sprawdzających – max 20 pkt
W niniejszym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt. Punkty przyznane zostaną zgodnie z następującymi zasadami:
- wykazanie 3-4 psy – 10 pkt
- wskazanie 5-6 – 15 pkt
- wskazanie 7 i więcej 20 pkt

c). Dodatkowe badania rodziców 15 pkt
Punkty zostaną przyznane zgodnie z następującymi zasadami:
- badanie echo serca wykonane w okresie 12 mcy przed urodzeniem się szczeniąt – 2,5 pkt za każde z rodziców, maksymalnie 5 pkt.
- badanie kliniczne oczu wykonane w okresie 12 miesięcy przed urodzeniem się szczeniąt –2,5 pkt za każde z rodziców, maksymalnie 5 pkt.
- inne badania genetyczne – 1 pkt za każde dodatkowe badanie, maksymalnie 5 pkt
d) .Liczba psów pracujących – asystujących w dorobku hodowlanym – max 20 pkt
W niniejszym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt. Punkty zostaną przyznane zgodnie z następującymi zasadami, za każdego psa 5 pkt, jednak nie więcej niż 20 punktów.

Zamawiający skontaktuje się z oferentem, który uzyskał największa liczbę punktów w celu przeprowadzenia audytu hodowli, a następnie testów szczeniąt .
Zamawiający przeprowadzi testy sprawdzające predyspozycje psychiczne szczeniąt pod kątem lękliwości, chęci kontaktu z człowiekiem i sposobu zachowania. Ocenie podlegają także cechy charakteru i temperamentu: pobudliwość, wesołość, cierpliwość, odwaga, reaktywność, spokój, opanowanie.
Zamawiający nie gwarantuje zakupu szczeniąt,
Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru kilku Wykonawców. W sytuacji, gdy u najkorzystniejszego oferenta, w wyniku przeprowadzonego audytu wybranych zostanie do zakupu mniej niż 6 szczeniąt lub gdy zaoferował on mniejszą liczbę psów, audyt przeprowadzany jest u kolejnego najkorzystniejszego Wykonawcy, aż do momentu wyboru i zakupu łącznie 6 szczeniąt.
Z czynności przeprowadzenia testów sporządzony zostanie protokół zwierający ocenę każdego z poddanych testowi szczeniąt i kwalifikację wg skali punktowej.


Wykluczenia
Zgodnie z treścią „Części merytorycznej” zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH LABRADOR - PIES PRZEWODNIK
Adres
Franciszka Żwirki 9A
60-409 Poznań
wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu
618435442
Fax
618435442
NIP
7811726817


Tytuł projektu
Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania
Numer projektu
POWR.04.01.00-00-APS1/18-00

wiecej informacji tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1244166

Powrót
 
Pomóż w wyszkoleniu psa przewodnika.
Wspomóż naszą działalność

Jak nam pomóc

Pomóż w wyszkoleniu psa przewodnika.
Wspomóż naszą działalność

Pomagają nam